Nominal orddannelse i nordisk – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning > Roots of Europe > Sprog > Arkaismer > Nordisk orddannelse

Nominal orddannelse i nordisk

Grundlæggende har dette ph.d.-projekt og den deraf følgende afhandling til formål at afdække de præcise historiske forhold omkring nominal orddannelse i det ældste nordgermanske sprog og dettes dialekter, bedre kendt som oldnordisk eller norrønt. Med andre ord vil det blive undersøgt, hvorledes nominer (dvs. substantiver og adjektiver) er opbygget i oldnordisk, og hvilken forhistorie disse orddannelsestyper måtte have. Oldnordisk defineres i denne sammenhæng som det fællesnordiske sprog, hvoraf de moderne sprog islandsk, færøsk, norsk (både bokmål og nynorsk), svensk og dansk er udviklet. Dette projekt vil altså undersøge et hjørne af vort eget og vore nabosprogs historie og sætte resultaterne ind i en større europæisk og endog indoeuropæisk sammenhæng.

De enkelte orddannelsestyper vil i afhandlingen blive sorteret og behandlet efter kriterier, der relaterer til deres lydlige sammensætning, hvilket også afspejles i arbejds- og tidsplanen (jf. herunder), og der vil til alle overordnede orddannelsestyper og stammeklasser (konsonantstammer, i- og u-stammer samt tematiske stammer) være tilknyttet et lille appendiks eller underafsnit om deres fleksion.

Projektet, der er forankret på Roots of Europe, vil således - sammen med lignende projekter inden for andre europæiske sprogs historie samt inden for europæisk arkæologi, religionshistorie, genetik m.v. - bidrage til dannelsen af dels et samlet billede over det forhistoriske Europa og dermed det moderne Europas og de moderne europæeres rødder, dels en sameuropæisk bevidsthed om fælles kulturel og etnisk identitet og oprindelse.

Arbejds- og tidsplan (revideret juli 2011)

For at sikre størst mulig synergi ved samt størst muligt gensidigt udbytte af samarbejdet inden for Roots of Europe vil dette ph.d.-projekt i størst muligt omfang bestræbe sig på at følge samme tidsplan som centrets øvrige delprojekter, jvf. forsknings- og aktivitetsplanen for Roots of Europe samt redegørelsen herunder. 

Første halvår (1/9-2010 - 27/5-2011, udvidet pga. forældreorlov i perioden):

 • Indledende materiale-/litteratursamling
 • Overvejelser over projektets teori og metode
 • Udvælgelse af, hvilke orddannelsestyper (suffikser m.m.) der skal behandles
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 7,4 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 375,5 timer

Andet halvår (28/5-2011 - 27/11-2011):

 • Behandling af samtlige konsonantstammetypers fleksionsmorfemer (bøjningsendelser)
 • Behandling af rodnominer
 • Behandling af nasal- og likvidstammer samt sekundære (tematiske m.fl.) afledninger til disse
 • Løbende redigering og opdatering af oversigten over orddannelsestyper (--> selektionskapitel) og arbejdspapiret med teoretiske og metodiske overvejelser
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 7,2 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 35 timer

Tredje halvår (28/11-2011 - 27/5-2012):

 • Behandling af i- og u-stammers fleksionsmorfemer (bøjningsendelser)
 • Behandling af i- og u-stammer samt sekundære (tematiske m.fl.) afledninger til disse
 • Videre arbejde med nasal-/likvidstammer, hvis dette viser sig at være påkrævet
 • Løbende redigering og opdatering af oversigten over orddannelsestyper (--> selektionskapitel) og arbejdspapiret med teoretiske og metodiske overvejelser
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 7,4 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 275 timer

Fjerde halvår (28/5-2012 - 27/11-2012):

 • Behandling af tematiske stammers (= indoeuropæiske o- og ā-stammer) fleksionsmorfemer (bøjningsendelser)
 • Behandling af rene tematiske stammer (= indoeuropæiske o- og ā-stammer)
 • Behandling af s- og t-stammer samt sekundære (tematiske m.fl.) afledninger til disse
 • Løbende redigering og opdatering af oversigten over orddannelsestyper (--> selektionskapitel) og arbejdspapiret med teoretiske og metodiske overvejelser
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 3,6 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 115 timer

Femte halvår (28/11-2012 - 27/5-2013):

 • Behandling af heteroklitika (primært r/n- og l/n-stammer) samt sekundære (tematiske m.fl.) afledninger til disse
 • Behandling af klusilstammer samt sekundære (tematiske m.fl.) afledninger til disse
 • Opsamling på andre evt. endnu ikke behandlede suffikstyper
 • Behandling af ikke-suffiksale orddannelsestyper (komposition, intern derivation, hypostaser mv.)
 • Løbende redigering og opdatering af oversigten over orddannelsestyper (--> selektionskapitel) og arbejdspapiret med teoretiske og metodiske overvejelser
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 3,1 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 0-40 timer

Sjette halvår (28/5-2013 - 8/3-2014, udvidet pga. forældreorlov i perioden):

 • Udlandsophold (Háskóli Íslands, Reykjavík)
 • Afrunding og rettelser, inkl. færdiggørelse af indledning, selektionskapitel og konklusion
 • Ph.d.-kursusdeltagelse for 1,1 ECTS-point
 • Pligtarbejde for 0-40 timer
 • Færdig ph.d.-afhandling afleveres formelt til bedømmelse ultimo november 2013

Ansvarlig forsker

Bjarne Simmelkjær Sandgaard Hansen
 

Til toppen