The Homeland – Københavns Universitet

Roots of Europe > Forskning > The Homeland

The Homeland: In the footprints of the early Indo-Europeans

Indoeuropæiske sprog – herunder dansk, tysk, engelsk, spansk, russisk, græsk, armensk og hindi – tales i dag af omtrent halvdelen af verdens befolkning. Disse sprog nedstammer fra et fælles ursprog, urindoeuropæisk, der må have været talt på et tidspunkt før 4000 f.Kr. Urindoeuropæisk er ikke dokumenteret i skrift, men alligevel kan vi ved hjælp af sproglig rekonstruktion sige en del om den verden det har været talt i – bl.a. må dets talere have kendt til begreber som uld, honningbier og heste.
Ved at sammenholde begreber som disse med konkrete arkæologiske fund søger "The homeland" at indkredse ursprogets nærmere placering i tid og sted. Projektet er tværdisciplinært, så lingvistik og arkæologi kobles sammen helt fra begyndelsen. De fleste tidligere undersøgelser har beskæftiget sig med spørgsmålet fra enten et lingvistisk eller et arkæologisk perspektiv.

"The homeland" består af tre delprojekter:

  • et ph.d.-projekt, der behandler et sprogligt problem inden for hjemlandsproblematikken;
  • postdoc-projektet "The archaeological evidence", der samler og analyserer det relevante arkæologiske materiale;
  • projektleder Thomas Olanders projekt "The linguistic evidence", der samler og analyserer det sproglige materiale.

De relevante sproglige og arkæologiske vidnesbyrd vil blive indarbejdet i en database.

Projektet er finansieret af Carlsbergfondet og INSS.